Please select your page

Untitled

Në bazë të Udhëzimit Nr. 24, datë 07.10.2016të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit "Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzimin Nr. 13, datë 22.07.2016 "Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në Institucionet e Arsimit të Lartë, në vitin akademik 2016-2017", të ndryshuarUniversiteti i Mjekësisë, Tiranë informon se procesi i aplikimeve në programet e studimit të ciklit të dytë me kohë të plotë, fillon nga data 07 Tetor 2016 dhe do të bëhet pranë sekretarive mësimore të njësive kryesore (fakulteteve) të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë.

  • Udhëzimi Nr. 24, datë 07.10.2016, i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit "Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzimin Nr. 13, datë 22.07.2016 "Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në Institucionet e Arsimit të Lartë, në vitin akademik 2016-2017", i ndryshuar
  • Formulari i Aplikimit 

Për më tepër informacion, lutemi të interesoheni pranë sekretarive mësimore të njësive kryesore (fakulteteve) të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë.

 

                             REKTORATI I UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË

Publikuar më 07.10.2016


Untitled

 

Publikohen listat jopërfundimtare të kandidatëve fitues të Raundit të Dytë në programet e studimit të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë.

 

Lista jopërfundimtare e studentëve, të renditur sipas pikëve, për programet e studimit në Fakultetin e Mjekësisë

1. Programi i studimit “Mjekësi e Përgjithshme” PDF-icon  (https://www.dropbox.com/s/0owt9q7fvk54c72/Mjekesi%20e%20Pergjithshme.pdf?dl=0)
2. Programi i studimit “Farmaci”:PDF-icon (https://www.dropbox.com/s/xxff7rb8kgevh9v/Farmaci.pdf?dl=0)

 

Lista jopërfundimtare e studentëve, të renditur sipas pikëve, për programet e studimit në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike

1. Programi i studimit “Infermieri e Përgjithshme”: PDF-icon (https://www.dropbox.com/s/7myztfpt1a5jdif/Infermeri%20e%20Pergjithshme.pdf?dl=0)
2. Programi i studimit “Mami”: PDF-icon (https://www.dropbox.com/s/8gganlqlqa3x4pa/Mami.pdf?dl=0)
3. Programi i studimit “Imazheri”: PDF-icon (https://www.dropbox.com/s/e8586au93ebjtoc/Imazheri.pdf?dl=0)
4. Programi i studimit “Logopedi”: PDF-icon (https://www.dropbox.com/s/x1qw2u0rdwgdg43/Logopedi.pdf?dl=0)
5. Programi i studimit “Teknik i Lartë Laboratori”: PDF-icon (https://www.dropbox.com/s/535n4eqmru2f50h/Teknik%20i%20Larte%20Laboratori.pdf?dl=0)
6. Programi i studimit “Fizioterapi”: PDF-icon (https://www.dropbox.com/s/y3n3y3ew96g844m/Fizioterapi.pdf?dl=0)

 

Lista jopërfundimtare e studentëve, të renditur sipas pikëve, për programet e studimit në Fakultetin e Mjekësisë Dentare

1. Programi i studimit “Stomatologji”PDF-icon (https://www.dropbox.com/s/veyfwobyugaymwd/Stomatologji.pdf?dl=0)

 

Listat hapen duke klikuar në ikonën pdf ose duke klikuar në linkun direkt që ndodhet pas ikonës.

 

Studentët mund të verifikojnë renditjen e tyre në linkun e mëposhtëm nëpërmjet ID-së së studentit: https://klasifikimi.ualbania.rash.al/umt

 

Video të manualit mbi regjistrimet e raundit të dytë e në vijim https://www.youtube.com/watch?v=GajS3m5uXzg

 

  

 REKTORATI

Publikuar më 06.10.2016

 


Publikohen listat perfundimtare te kandidateve fitues ne programet e studimit te Universitetit te Mjekesise, Tirane.

Te gjithe kandidatet, te cilet kane kryer procesin e aplikimit ne raundin e pare dhe jane shpallur  fitues nga IAL-te, duhet te kryejne procesin e regjistrimit online dhe me dokumentacion ne
sekretarite mesimore te IAL-ve ne programin e studimit ku deshirojne te vazhdojne studimet, ne datat 13 - 20 shtator 2016.
Kandidati qe eshte shpallur fitues ne me shume se nje program
studimi, lejohet te regjistrohet vetem ne njerin nga programet e studimit ku eshte fitues.
Sekretarite mesimore te IAL-ve do te pranojne dokumentacionin per te giithe kandidatet fitues.
Kandidatet dorezojne personalisht, ose nepermjet perfaqesuesit te autorizuar nga ana e tyre, dokumentacionin e meposhtem:
a. Dokumentin e identifikimit (karte identiteti ose pasaporte). Ne dosje mbahet vetem
fotokopja e nje prej dokumenteve te identifikimit.
b. Fotokopjen e noterizuar te diplomes se Matures Shteterore ose defteses se pjekurise se bashku me certifikaten e notave ose te nje deftese/diplome tjeter studimi te fituar jashte vendit dhe te njesuer ne MAS.
c. Deklaraten e paraqitur ne shtojcen bashkelidhur Udhezimit 13.22.07.2016, e cila plotesohet nga 
kandidati ne prani te punonjeses se sekretarise mesimore te IAL-se dhe nenshkruhet nga
kandidati dhe nga kjo e fundit.
d. Dy fotografi personale.
 

Lista e studentëve fitues , të renditur sipas pikëve, për programet e studimit në Fakultetin e Mjekësisë

1. Programi i studimit “Mjekësi e Përgjithshme” :https://www.dropbox.com/s/zun5cdqu…/MjeksiaPergjithshme.pdf…
2. Programi i studimit “Farmaci”:https://www.dropbox.com/s/0r0ycgvu009o2fv/Farmacia.pdf?dl=0

Lista e studentëve, të renditur sipas pikëve, për programet e studimit në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike

1. Programi i studimit “Infermieri e Përgjithshme”:https://www.dropbox.com/s/fg98j5t95gytc27/Infermieri.pdf…
2. Programi i studimit “Mami”:https://www.dropbox.com/s/73tdkqlqrrs412q/Mami.pdf?dl=0
3. Programi i studimit “Imazheri”:https://www.dropbox.com/s/vsncrnvgikgmx1j/Imazheri.pdf?dl=0
4. Programi i studimit “Logopedi”:https://www.dropbox.com/s/eguagedcqvl1akb/Logopedi.pdf?dl=0
5. Programi i studimit “Teknik i Lartë Laboratori”:https://www.dropbox.com/s/ef542debzn7uioi/TeknikLartLab.pdf…
6. Programi i studimit “Fizioterapi”:https://www.dropbox.com/s/xt39efocaqv3pwu/Fizioterapi.pdf…

Lista e studentëve, të renditur sipas pikëve, për programet e studimit në Fakultetin e Mjekësisë Dentare

1. Programi i studimit “Stomatologji”:https://www.dropbox.com/s/70e4b2g7u78vlf0/Stomatologji.pdf…

Studentët mund të verifikojnë renditjen e tyre në linkun e mëposhtëm nëpërmjet ID-së së studentit: https://klasifikimi.ualbania.rash.al/umt

ID e studenteve që ndodhen nen vijën e kuqe nuk janë fitues në programin përkatës të studimit.


NJOFTIM

Në zbatim të Udhëzimit Nr. 13, datë 22.07.2016, të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit

njoftojmë se pas përfundimit të raundit të parë në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë,

numri i kuotave të paplotësuara për çdo program studimi është  si më poshtë:

 

Programi i studimit

Kuota të paplotësuara

1

Msc në Mjekësi e përgjithshme

81

2

Msc në Farmaci

86

3

Msc në Stomatologji

73

4

Bsc në Infermieri e përgjithshme

141

5

Bsc në Fizioterapi

38

6

Bsc në Imazheri

40

7

Bsc në Logopedi

20

8

Bsc në Teknik i Lartë Laboratori

40

9

Bsc në Mami

34

 


 

Lista e studentëve, të renditur sipas pikëve, për programet e studimit në Fakultetin e Mjekësisë

1. Programi i studimit “Mjekësi e Përgjithshme” :https://www.dropbox.com/s/zun5cdqu…/MjeksiaPergjithshme.pdf…
2. Programi i studimit “Farmaci”:https://www.dropbox.com/s/0r0ycgvu009o2fv/Farmacia.pdf?dl=0

Lista e studentëve, të renditur sipas pikëve, për programet e studimit në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike

1. Programi i studimit “Infermieri e Përgjithshme”:https://www.dropbox.com/s/fg98j5t95gytc27/Infermieri.pdf…
2. Programi i studimit “Mami”:https://www.dropbox.com/s/73tdkqlqrrs412q/Mami.pdf?dl=0
3. Programi i studimit “Imazheri”:https://www.dropbox.com/s/vsncrnvgikgmx1j/Imazheri.pdf?dl=0
4. Programi i studimit “Logopedi”:https://www.dropbox.com/s/eguagedcqvl1akb/Logopedi.pdf?dl=0
5. Programi i studimit “Teknik i Lartë Laboratori”:https://www.dropbox.com/s/ef542debzn7uioi/TeknikLartLab.pdf…
6. Programi i studimit “Fizioterapi”:https://www.dropbox.com/s/xt39efocaqv3pwu/Fizioterapi.pdf…

Lista e studentëve, të renditur sipas pikëve, për programet e studimit në Fakultetin e Mjekësisë Dentare

1. Programi i studimit “Stomatologji”:https://www.dropbox.com/s/70e4b2g7u78vlf0/Stomatologji.pdf…

Studentët mund të verifikojnë renditjen e tyre në linkun e mëposhtëm nëpërmjet ID-së së studentit: https://klasifikimi.ualbania.rash.al/umt

ID e studenteve që ndodhen nen vijën e kuqe nuk janë fitues në programin përkatës të studimit.

 


Ministria e Arsimit dhe Sportit
Ministria e Shëndetësisë
Universiteti i Tiranës
Universiteti i Prishtinës
Universiteti i Kamerinos
Instituti Alb-Shkenca
Research 4 Life
Google for Education
Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit
Rrjeti Akademik Shqiptar - Qendra Nderuniversitare e Sherbimeve dhe Rrjetit Telematik
Central European Exchange Program for University Studies
Università degli Studi dell'Aquila
Università degli Studi di Bari
Università degli Studi di Padova
Charles University

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×